مقایسه سه رویکرد رفتار گرایی،شناخت گرایی،ساختن گرایی
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٧ : توسط : نادررشیدی

 

             مقایسه ی سه رویکرد رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساختن گرایی

( سلز و گلاسگو، 1998 به نقل از فردانش، 1377 با اندکی تغییر)

ساختن گرایی

شناخت گرایی

رفتارگرایی

رویکرد

مؤلفه

اکتشاف شخصی مبتنی بر دریافت شهودی و خلق معنا از طریق تجربه

کسب دانش و تغییر در ساختارهای ذهنی

تغییر رفتار بیرونی در اثر

شرطی سازی

یادگیری

مشکل گشایی

ذحیره ی کوتاه مدت حسی، حافظه ی کوتاه مدت و حافطه ی بلند مدت

تشخیص، تعمیم، تداعی و زنجیره ای

انواع یادگیری

فرد، عوامل محیطی و تعامل بین آن ها

عوامل محیطی: توضیح ها، نمایش ها، ارائه ی مثال و غیر مثال ها، تمرین، بازخورد اطلاعاتی

عوامل محیطی: محرک، تقویت ها

عوامل

مؤثر بر یادگیری

حافطه ی جاری و معطوف به حال است.

نقش مهم دارد. آنچه در حافظه به شکل های مختلف نگهداری می شود و نحوه ی سازمان دهی آن

مورد بحث نیست

نقش

حافظه در یادگیری

یادگیری در زمینه انجام می شود و انتقال بدون وجود زمینه ممکن نیست.

تابع چگونگی نگهداری اطلاعات در ذهن است.

یادگیری همه جانبه موجب انتقال بهتر و بیشتر می شود.

در اثر تعمیم و در موقعیت های دارای عناصر شبیه و مشترک

انتقال یادگیری

هدف های از قبل تعیین شده نیست، شخصی و مؤسسه ای، و قابل توافق

هدف های از قبل تعیین شده و عبارات هدف محور

هدف های رفتاری از قبل تعیین شده

هدف ها

شاگرد فعال، خودگردان و متفکر

برنامه ریزی برای راهبرد های شناختی یادگیری

عرضه ی آموزش و امکان تمرین و بازخورد

راهبرد های کلان آموزشی

محیط های پاسخ گو

آموزش مبتنی بر رایانه

انواع رسانه ها، آموزش با کمک رایانه

راهبرد های رسانه ای

فرایند ها و محصول ها

ارزشیابی تشخیصی است و از بازنمایی ها و پردازش ذهنی شاگرد است.

فرایند و محصول قابل ارزشیابی است.

ارزش یابی

منبع: رضوی، عباس؛ مباحث نوین در فناوری آموزشی، اهواز: دانشگاه شهید چمران؛ 1386-.