درس های روزانه
ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۸ : توسط : نادررشیدی

زشت
ترین کلمه
« دورویی » است ...
یک رنگ باش.

ویرانگرترین
کلمه
«
تمسخر »
است ، دوست
داری با تو چنین کنند؟

موقرترین
کلمه
« احترام
»
است ... برایش ارزش قائل
شو
.

آرام
ترین کلمه
« آرامش » است ...
به آن برس.

عاقلانه
ترین کلمه
« احتیاط » است ... حواست را جمع کن.

زیباترین
کلمه
« راستی
»
است ... آن را تمرین کن.

درست و
پاکیزه ترین کلمه
« محدودیت » است ... اجازه نده مانع پیشرفت تو
شود
.

مخرب
ترین کلمه
« شتاب زدگی » ... است
مواظب پل های پشت سرت باش
.

تاریک
ترین کلمه
« نادانی » است ... آن
را با نور علم روشن کن
.

کشنده
ترین کلمه
« اضطراب » است ... آن را نادیده بگیر.

صبورترین
کلمه
« انتظار
»
است ... منتظرش باش.

بی ارزش
ترین کلمه
« انتقام » است ... از
آن بگذر
.

ارزشمند
ترین کلمه
« بخشش » است ... سعی خود را بکن.

تمیز
ترین کلمه
« پاکیزگی » است ... در
پی آن باش
.

قشنگ
ترین کلمه
« خوشرویی » است ... با آن زیبا شو.

رساترین
کلمه
«
وفاداری »
است ...
سرعهدت بمان.

تنهاترین
کلمه
« گوشه گیری
»
است ... بدان که همیشه جمع بهتر است از فرد بوده
.

محرک
ترین کلمه
« هدفمندی » است ... زندگی بدون هدف روی آب
است
.

هدفمندی
ترین کلمه
« موفقیت » است ... پیش به سوی آن...

پرمعنی
ترین کلمه
« ما » است ... آن را بکار ببند.

عمیق
ترین کلمه
«
عشق »
است ...
به آن ارج بده.

بی رحم
ترین کلمه
« تنفر » است ... از
بین ببرش
.

سرکش
ترین کلمه
« هوس » است ...
با آن بازی نکن.

خودخواهانه ترین کلمه « من »است


 خشم ناپایدار ترین کلمه

 است ...

 آن را فرو ببر.

بازدارترین کلمه « ترس
»
است ... با آن مقابله کن .

با نشاط ترین کلمه « کار
»
است ... به آن بپرداز.

پوچ ترین کلمه « طمع
»
است ... آن را نابود کن.

سازنده ترین کلمه « صبر » است ... برای
داشتن دعا کن.

روشن ترین کلمه « امید
»
است ... به آن امیدوار باش.

ضعیف ترین کلمه « حسرت
»
است ... آن را نخور.

تواناترین کلمه « دانش
»
است ... آن را فراگیر.

محکم ترین کلمه « پشتکار
»
است ... آن را فراخوان.

سست ترین کلمه «
شانس » است ...
به امید آن نباش.

شایع ترین کلمه «
شهرت » است ...
دنبالش نرو.

لطیف ترین کلمه «
لبخند » است ...
آن را حفظ کن .

حسرت انگیزترین کلمه « حسادت »
است ... از آن فاصله بگیر.

ضروری ترین کلمه «
تفاهم » است ... آن را
ایجاد کن.

سالم ترین کلمه «
سلامتی » است ... به آن
اهمیت بده .

اصلی ترین کلمه « اطمینان
»
است ... به آن اعتماد کن.

بی احساس ترین کلمه « بی تفاوتی » است ... مراقب آن باش.

دوستانه ترین کلمه « رفاقت
»
است ... از آن سوء استفاده نکن.