تعربف تکنولوژی
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٩ : توسط : نادررشیدی

تعریف تکنولوژی

عزیزان همان طور که قول داده بودم این وبلاگ برای آشنایی بیشتر فناوران ایرانی با رشته تکنولوژی آموزشی است لذا در این متن با تعاریفی از تکنولوژی آشنا می شویم . شناخت دقیق تعریف ، موضوع و قلمرو رشته تکنولوژی آموزشی تا حدود زیادی به ریشه یابی معنایی کلمه تکنولوژی بستگی دارد . این واژه از کلمه تکنولوژیا در یونانی به معنای انجام دادن سیستماتیک یک هنر یا حرفه گرفته شده است .بخش اول این کلمه (techno)تلفیقی از معنای یک هنر و یک فن مشتمل بر دانش مربوط به اصول و توانایی دستیابی به نتایج مورد نظر است . به عبارت دیگر فن به معنا ی مهارت های عملی مانند دانستن و انجام دادن است .ریشه کلمه (logos)نیز به معنای استدلال ،تبیین ،اصل و ارائه دلیل است .بنابراین تکنولوژی به معنای به کارگیری مستدل یا منطقی دانش خواهد بود.


بنابراین ،تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج دانش و یافته های عملی استفاده می شود. به عبارت دیگر ،تکنولوژی به معنی دانش کاربردی در مقابل علم محض است .این کلمه در اصل از دو کلمه ((تکنیک ))و ((لوژی )) تشکیل شده است .((تکنیک ))به معنای انجام دادن ماهرانه هر کار و ((لوژی))-معادل پسوند ((شناسی ))و به معنای ((علم و دانش ))است . بنابراین ،تکنولوژی را می توان روش شناسی یا دانش وعلم به روش های ماهرانه ی انجام دادن امور دانست ؛این معنای دوم چیزی استکه واژه تکنولوژی بیشتر برای بیان آن به کار رفته است.دانش تکنولوژیک درباره ی روش های انجام دادن امور است ،که از طریق فعالیت تعریف می شود و با فعالیت به وجود می آید و به کار گرفته می شود .(هاشم ،فردانش ،1388.مبانی نظری تکنولوژی آموزشی ص،10)