الگو های آموزشی
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳٠ : توسط : نادررشیدی

الگو ،نقشه کلی انجام است که بنا به مقتضیات و وضعیت جزئیات اجرایی،می توان در آن تغییراتی ایجاد کرد.الگو بر حسب نوع کار ،انواع مختلفی دارد .

انواع الگو های آموزشی

1-الگوی کمپ: این الگو را دکتر کمپ از دانشگاه کالیفرنیا در سن خوزه ارائه کرده است نشان دهنده ی تأکید بر هدفها و مسائل کلی آموزش است.

2-الگوی انستیتوی توسعه آموزشی: شامل سه مرحله و هر مرحله نیز شامل سه فعالیت است . این الگو از جمله معروفترین الگو های آموزشی است و کاربرد وسیعی در طرح، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی دارد.

3-الگوی روش تهیه برنامه های آموزش ضمن خدمت :این الگو برای اولین بار در اداره آموزش نظامی ارتش امریکا تهیه و ارائه شد.از این الگو به عنوان یک عنصر الزامی در تمام برنامه های ضمن خدمت ارتش امریکا استفاده می شود .

4-الگوی تهیه نظام های آموزشی :ارتش امریکا این الگو را به دلیل صرفه جویی در مخارج آموزش هر فر اگیر و ارتقای سطح کارآیی آموزش به کار می رود .

5-الگوی آموزش معیاری :این الگو را میگر تهیه کرده است و بیشتر در محیط های صنعتی قابل استفاده است .